Hawliadau

Mae aelodau profiadol a deallgar tîm Tarian yma i chi os bydd angen i chi wneud hawliad.  Po fwyaf o wybodaeth a gesglir, y mwyaf eglur yw'r darlun y mae modd i ni ei greu pan fyddwn yn prosesu'ch cais.  O'r herwydd, mae o ddefnydd os oes modd i chi goladu unrhyw ddogfennau y gallent fod yn berthnasol, megis contractau neu dderbynebau, a chymryd unrhyw ffotograffau pan fo modd.

Trwy gysylltu â ni mor gynnar ag y bo modd, mae modd i ni reoli a phrosesu'ch hawliad ar eich cyfer, gan geisio sicrhau setliad cyflym a fydd yn cael ei hwyluso gan y berthynas gref rhyngom ni a'n rhwydwaith o yswirwyr, fel na fyddwch yn cael ffwdan am gyfnod hwy nag sydd raid.

Mae wastad yn bleser siarad gyda staff cyfeillgar Tarian ac maent yn darparu gwasanaeth effeithlon a phroffesiynol ar ein cyfer.  Rydym yn fwy na bodlon rhoi ein hanghenion yswiriant yn eu gofal nhw, ac ni fyddem yn petruso eu hargymell i'n cleientiaid

Mr Iorwerth Williams, Partner, Cyfrifwyr Dunn & Ellis, Porthmadog