Hawliadau

Mae aelodau profiadol a deallgar tîm Tarian yma i chi os bydd angen i chi wneud hawliad.  Po fwyaf o wybodaeth a gesglir, y mwyaf eglur yw'r darlun y mae modd i ni ei greu pan fyddwn yn prosesu'ch cais.  O'r herwydd, mae o ddefnydd os oes modd i chi goladu unrhyw ddogfennau y gallent fod yn berthnasol, megis contractau neu dderbynebau, a chymryd unrhyw ffotograffau pan fo modd.

Trwy gysylltu â ni mor gynnar ag y bo modd, mae modd i ni reoli a phrosesu'ch hawliad ar eich cyfer, gan geisio sicrhau setliad cyflym a fydd yn cael ei hwyluso gan y berthynas gref rhyngom ni a'n rhwydwaith o yswirwyr, fel na fyddwch yn cael ffwdan am gyfnod hwy nag sydd raid.

Argymhellwyd Tarian i mi, ac fel cwsmer nawr, byddwn yn falch i'w hargymell fy hun

Mrs S Ellis-jones