Yswiriant Swyddfa

Mae'n gallu bod yn anodd gweld sut y mae amgylchedd swyddfa gyffredin yn cynnwys unrhyw risgiau i gyflogeion, aelodau'r cyhoedd, ac i'r busnes ei hun.  Hyd yn oed gyda gweithdrefnau iechyd a diogelwch mewn grym, mae modd i'r safbwynt hwn weithio yn erbyn cyflogeion ac ymwelwyr os na fyddant mor effro i rwystrau a sefyllfaoedd llithro neu faglu posibl.

O bersbectif gweithrediadau, nid yw adeilad yn gallu gweithredu heb drydan, dŵr neu wres os bydd hyn yn cael effaith niweidiol ar les cyflogeion, ac mae modd i fethiant systemau TG a systemau ategol eraill gael effaith fawr iawn ar natur ymarferol swyddi.

O'n persbectif ni yn Tarian, rydym mewn sefyllfa dda i drefnu polisi Yswiriant Swyddfa sy'n gallu rhoi polisi i chi sy'n sicrhau bod eich swyddfa yn cael ei chynnwys os bydd difrod i'r adeilad, colled, lladrad neu ddifrod i offer busnes, lladrad cyfrifiadur neu os bydd yn methu, arian, amhariad i'r busnes a'ch rhwymedigaethau cyfreithiol i'r cyhoedd ac fel cyflogwr.

Hoffem leddfu unrhyw bryderon trwy sicrhau bod modd i chi adennill sefyllfa ymarferol lawn cyn gynted ag y bo modd os bydd eich swyddfa yn dioddef trychineb, byrgleriaeth, neu os bydd eich rhwydwaith cyfrifiadurol cyfan gwbl yn methu.  Trwy sicrhau cynhyrchion perthnasol gan ystod eang o yswirwyr, mae modd i ni greu pecyn Yswiriant Swyddfa a fydd yn delio ag unrhyw bethau amhleserus annisgwyl y gallai eich busnes eu hwynebu.

Mae wastad yn bleser siarad gyda staff cyfeillgar Tarian ac maent yn darparu gwasanaeth effeithlon a phroffesiynol ar ein cyfer.  Rydym yn fwy na bodlon rhoi ein hanghenion yswiriant yn eu gofal nhw, ac ni fyddem yn petruso eu hargymell i'n cleientiaid

Mr Iorwerth Williams, Partner, Cyfrifwyr Dunn & Ellis, Porthmadog