Yswiriant Swyddfa

Mae'n gallu bod yn anodd gweld sut y mae amgylchedd swyddfa gyffredin yn cynnwys unrhyw risgiau i gyflogeion, aelodau'r cyhoedd, ac i'r busnes ei hun.  Hyd yn oed gyda gweithdrefnau iechyd a diogelwch mewn grym, mae modd i'r safbwynt hwn weithio yn erbyn cyflogeion ac ymwelwyr os na fyddant mor effro i rwystrau a sefyllfaoedd llithro neu faglu posibl.

O bersbectif gweithrediadau, nid yw adeilad yn gallu gweithredu heb drydan, dŵr neu wres os bydd hyn yn cael effaith niweidiol ar les cyflogeion, ac mae modd i fethiant systemau TG a systemau ategol eraill gael effaith fawr iawn ar natur ymarferol swyddi.

O'n persbectif ni yn Tarian, rydym mewn sefyllfa dda i drefnu polisi Yswiriant Swyddfa sy'n gallu rhoi polisi i chi sy'n sicrhau bod eich swyddfa yn cael ei chynnwys os bydd difrod i'r adeilad, colled, lladrad neu ddifrod i offer busnes, lladrad cyfrifiadur neu os bydd yn methu, arian, amhariad i'r busnes a'ch rhwymedigaethau cyfreithiol i'r cyhoedd ac fel cyflogwr.

Hoffem leddfu unrhyw bryderon trwy sicrhau bod modd i chi adennill sefyllfa ymarferol lawn cyn gynted ag y bo modd os bydd eich swyddfa yn dioddef trychineb, byrgleriaeth, neu os bydd eich rhwydwaith cyfrifiadurol cyfan gwbl yn methu.  Trwy sicrhau cynhyrchion perthnasol gan ystod eang o yswirwyr, mae modd i ni greu pecyn Yswiriant Swyddfa a fydd yn delio ag unrhyw bethau amhleserus annisgwyl y gallai eich busnes eu hwynebu.

Mae gwybod bod Tarian yn gofalu am ein polisïau yswiriant yn golygu bod gennyf un beth yn llai i ofidio amdano, ac mae modd i mi fwrw ymlaen gyda'r gwaith o redeg fy musnes.  Maent yn gwrtais ac o gymorth, ac maent bob amser yn chwilio am y cynnig gorau i ni heb gyfaddawdu ar y sicrwydd.

Tudur Williams, T W Williams & Son Ltd, Pwllheli