Byddwch yn barod am gynnydd mewn premiymau yswiriant

Mae marchnad galed a chynnydd diweddar yn y dreth premiwm yswiriant yn golygu y bydd cost yswiriant yn cynyddu, felly mae’n amser i chi edrych o gwmpas – mae Tarian ar gael i geisio darganfod y premiwm mwyaf addas i chi.

Am y ddegawd ddiwethaf, mae premiymau yswiriant isel wedi bod yn arferol. Ond mae yno arwyddion fod hyn am newid gyda thanysgrifwyr yn dechrau ystyried effaith cynnydd mewn chwyddiant.

Y prif bryder yw’r cynnydd mewn cost treth premiwm yswiriant. Treth gyffredinol ar bremiymau yswiriant yw'r IPT a fe’i cyflwynwyd ar gyfradd o 2.5% ym 1994. Er hynny, mae’r gyfradd wedi cynyddu yn raddol, ond yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae wedi ei gynyddu tair gwaith; ym mis Tachwedd 2015 fe gododd o 6% i 9.5%; ym mis Hydref 2016 aeth i fyny i 10%; ac ym mis Mehefin 2017 cynyddodd eto i 12% a mwy na thebyg ni wneith o stopio yn fan hyn.

Dywedodd Andrew O’Brien, cyfarwyddwr polisi ac ymgysylltant yn y Grŵp Cyllid Elusennau ei fod yn pryderu y bydd yr IPT yn codi at hyd yn oed 20% i fod yn unol â TAW. Mae’r CFG yn arwain ymgyrch ddim IPT i elusennau, sy’n galw am elusennau i gael eu heithrio rhag IPT.

Yn ôl yr ymgyrch, mae cost yr IPT i’r trydydd sector wedi cynyddu o £24 miliwn yn 2014 i £48 miliwn, ac mae’n bosib y bydd yn cynyddu hyd at £83 miliwn os bydd y llywodraeth codi’r gyfradd i 20%.

Er yr effeithiau negyddol y buasai hyn yn cael ar gyllid elusennau, nid yw’r Trysorlys wedi dangos unrhyw arwydd o’i newid i’r trydydd sector.

Dywedodd O’Brien y bydd y CFG yn gweithio gyda Chymdeithas Yswirwyr Prydain i archwilio effaith yr IPT ar y trydydd sector.

Dywed nad yw asesiad effaith y cynnydd yn y gyfradd a wnaed y llywodraeth yn ystyried y sector wirfoddol. Yn ychwanegol, dywedodd fod elusennau yn warchodwyr asedau treftadaeth a chymunedol ac yn aml mae ganddynt lawer o wirfoddolwyr, sydd yn aml yn golygu fod eu costau yswiriant yn uchel ac felly y byddai toriad mewn trethi yn deg iddynt.

Mater arall sydd wedi achosi cynnydd i gostau yswiriant yw’r gyfradd Ogden, sef fformiwla sydd yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo taliadau anaf personol. Roedd y gyfradd wedi bod yn 2.5% ers 2001 ond ym mis Chwefror y flwyddyn ddiwethaf, fe ostyngwyd y gyfradd i -0.75% sydd yn golygu fod y swm arian y byddai person yn ei gael am hawliad anaf personol wedi cynyddu ac mae hyn wedi arwain at gynnydd mewn costau yswiriant. Beth bynnag, yn dilyn cwynion gan y diwydiant yswiriant, cyhoeddodd y llywodraeth ym mis Medi y byddent yn adolygu’r gyfradd Ogden unwaith yn rhagor. Cynigwyd ffigwr o rhwng 0 a 1%, ond nid ydynt wedi gosod amserlen ar gyfer y penderfyniad terfynol eto.

Dywedodd rheolwr llinell dechnegol ar gyfer lles cymdeithasol cwmni yswiriant Markel UK, Wendy Cotton, y byddai elusennau sydd â llawer o gerbydau yn cael eu heffeithio gan y newid yn y radd Ogden mwy na thebyg. Dywedodd ei bod wedi clywed am daliadau anaf personol yn codi o £200,000 i £1 miliwn oherwydd y gyfradd newydd.

Mae un arbenigwr yswiriant, sydd ddim eisiau cael ei enwi wedi dweud wrth y Third Sector fod polisïau modur wedi codi rhwng 50 a 100%. Dywedodd y person dienw hefyd fod elusennau sydd â nifer uchel o staff neu wirfoddolwyr sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda risg uchel, megis rhedeg cartref gofal, hefyd yn debygol i weld cynnydd yn eu costau yswiriant oherwydd y newid i’r raddfa Ogden. Dywedodd Cotton ei bod hi’n bwysig i elusennau sicrhau nad ydynt yn or-yswirio nag yn tan-yswirio.

Yn ôl David Briton, cyfarwyddwr elusen cwmni Yswiriant Ecclesiastical mae mudiadau elusennol sydd yn gweithio gyda’r sector gyhoeddus hefyd yn debygol o weld codiad yn eu premiymau yswiriant. Gan fod gweithio gyda’r cyhoedd yn newid eu proffiliau risg ac yn gallu effeithio ar eu hyswiriant atebolrwydd cyflogwyr a chyhoeddus.

Mae prif weithredwr Access Insurance, Simon Hickman, yn cydnabod y bu cynnydd mewn prisiau yswiriant modur, ac mae’n bosib y bydd rhaid i rai elusennau sydd gyda staff neu wirfoddolwyr sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau peryglus gynyddu lefel eu gwarchodaeth.

Dywedodd Gordon Wilmott, pennaeth y farchnad ar gyfer elusennau a sefydliadau cymdeithasol yn Zurich, fod gwahanol yswirwyr yn delio gyda’r sefyllfa mewn gwahanol ffurf gyda rhai yn trosglwyddo’r costau tra mae rhai eraill yn cymryd y trawiad eu hunain. Ond mae pwysau chwyddiant cyffredinol yn bendant yn bresennol ac ar ryw bwynt mae’r costau yn mynd i lifo i’r farchnad.

Mae’r ffactorau hyn i gyd yn ei gwneud yn bwysicach fyth i elusennau edrych o gwmpas a chanolbwyntio ar reoli risg. Mae Tarian ar gael i gynnig amryw o bolisïau i chdi am brisiau cystadleuol sy’n golygu fod gennych ddigon o opsiynau.

Ffynhonnell: Third Sector; https://www.thirdsector.co.uk/insurance-focus-prepared-premium-hike/finance/article/1450099