Tirfeddianwyr: Cymryd cyfrifoldeb dros eich tir

Nid yw llawer o berchnogion tir yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau a’r risgiau sy'n gysylltiedig â pherchenogaeth tir. P'un a yw'n gae gwyrdd, tir adeiladu, ardal gymunedol neu ffordd breifat, gallwch fod yn atebol am anaf i eraill o dan y gyfraith.

Felly, ystyrir yswiriant weithiau fel opsiwn ychwanegol neu gost ddiangen. Fodd bynnag, y gwir yw bod yswiriant da yn elfen hanfodol o fod yn berchen ar safle ac mae angen ei ystyried yn ofalus.

Mae perchnogion tir yn gyfrifol am unrhyw beth sy'n bresennol ar eu tir, gan gynnwys coed a gwrychoedd, pyllau dŵr, strwythurau (megis adeiladau allanol, waliau a gatiau), anifeiliaid ac offer, yn ogystal â diogelwch gweithiwyr ac aelodau'r cyhoedd.

Mae pryderon atebolrwydd Tirfeddianwyr yn fater difrifol a dylid y rhai sy'n caniatáu defnydd eu tir ar gyfer dibenion hamdden i'r cyhoedd ei gymryd o ddifri.

Dylid ystyried risgiau uwch megis tir gydag adeiladau arno, hawliau tramwy cyhoeddus, llynnoedd, cloddfeydd ac ati. Beth bynnag yw’r mater, byddwn yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i bolisi addas.

Rheoli Risg

Gallwch leihau eich amlygiad yn sylweddol trwy ddeall eich cyfrifoldebau cyfreithiol a datblygu system gadarn o leihau risg, dylai hyn ddiogelu defnyddiwr y tir, a’ch hunain, ac enghreifftiau yw:

  • Gwneud archwiliadau rheolaidd o'r tir gan gynnwys unrhyw adeiladau, ffyrdd, ffensys llwybrau cyhoeddus a choed 
  • Os byddwch yn dod yn ymwybodol o broblem yna dylid cymryd camau adfer yn brydlon 
  • Os byddwch yn gwneud gwaith eich hunain ar y tir, yna dylech ystyried codi arwyddion rhybuddio neu ddargyfeiriadau i amddiffyn y cyhoedd 
  • Os ydych yn cyflogi contractwr dylech sicrhau eu bod yn ymgymryd ag Asesiad Risg a gyda yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus digonol 

 

Enghreifftiau o hawliadau:

  • Plentyn yn chwarae pêl-droed ar dir a chael hoelen yn eu troed - wedi setlo am £7500 
  • Syrthiodd coeden ar ben person a oedd yn rhedeg ar hyd trac yn y goedwig - wedi setlo am £53,000 

 

Gall Tarian ddarparu yswiriant atebolrwydd cyhoeddus addas a fforddiadwy.

Mae gwarchodaeth ar gael ar gyfer peryglon naturiol a dynol, gyda'r opsiwn i gynnwys Atebolrwydd Cyflogwyr os oes angen. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'n tîm ar tarian@tariancyf.co.uk neu 01286 677787.

 

Ffynhonnell: Thistle Underwriting