6 tip i arbed eich pibellau rhag rhewi

Gall tymheredd oer achosi i bibellau rewi, sydd yn broblemus iawn oherwydd bod hyn yn atal llif y dŵr, a gall arwain at y pibellau yn byrstio, gyda phosibilrwydd o ddifrod a llifogydd. Fodd bynnag, mae camau y gallwch eu cymryd i atal hyn rhag ddigwydd.

Tip #1: Cadwch y Gwres Ymlaen

Mae’n werth talu ychydig yn ychwanegol i adael gwres eich tŷ ymlaen yn ystod tywydd oer gan y gall y gwres helpu i atal pibellau rhag rhewi, os bydd eich pibellau yn rhewi ac yn byrstio, gall achosi llawer o ddifrod i’ch eiddo a fyddai’n llawer iawn drytach i’w atgyweirio na chost gadael y gwres ymlaen.

Nid oes rhaid i chi gadw’r gwres mor uchel ag y byddech yn ei osod fel arfer, ond mae ei osod uwchben 50 gradd Fahrenheit yn syniad da. Dylai hyn ddarparu digon o wres i gadw’r pibellau yn gynnes ac i atal unrhyw ddŵr rhag rhewi.

Tip #2: Caniatáu i’r Faucet i Ollwng

Os rydych chi’n ofni y bydd eich pibellau yn rhewi, gallwch ganiatáu i’r faucet ollwng ychydig. Bydd hyn yn rhyddhau pwysau'r system.

Tip #3: Cadwch eich Drysau Mewnol ar Agor

Yn aml, mae pibellau wedi eu lleoli mewn cypyrddau. Pan fydd y tymheredd yn gostwng, mae’n syniad da cadw drysau'r cypyrddau hyn ar agor fel bod y gwres o weddill y tŷ yn gallu cadw’r pibellau yn gynnes. Dylech hefyd gadw’r holl ddrysau mewnol ar agor fel bod y gwres yn gallu llifo trwy’r cartref.

Tip #4: Llenwch neu Seliwch Dyllau a Chraciau

Dylwch selio unrhyw dyllau neu graciau sydd ger pibellau. Dylid gwneud hyn ar waliau thu mewn a thu allan. Gall hyn helpu i gadw’r aer oer allan a’r aer cynnes i mewn.

Tip #5: Gosodwch Dâp Gwresogi

Efallai byddai tâp gwresogi trydanol yn opsiwn i gadw pibellau sy’n hawdd eu cyrraedd rhag rhewi. Gallir defnyddio’r tâp hwn yn uniongyrchol ar bibellau.

Mae dau fath o dâp gwresogi. Mae un math yn troi ymlaen ar ben ei hun pan fu’n synhwyro fod y bibell angen gwres. Mae’r math arall angen cael ei droi ymlaen pan fydd angen gwres a'i ddiffodd pan nad yw’n cael ei ddefnyddio. Mae’n bwysig eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau a gweithdrefnau diogelwch y cynnyrch pan fyddwch yn defnyddio'r rhain.

Tip #6: Ychwanegu Insiwleiddia Ychwanegol

 Efallai y byddwch angen insiwleiddia ychwanegol ar bibellau sydd wedi eu lleoli mewn mannau nad oes ganddynt insiwleiddia priodol, megis pibellau yn yr atig, er mwyn eu harbed rhag rhewi. Gellir gosod pibellau â rwber neu leiniau gwydr ffibr i helpu lleihau’r siawns o rewi.