8 awgrym i atal poen cefn oherwydd gyrru

Mae poen cefn yn broblem iechyd cyffredin. Darganfuwyd astudiaeth yn 2010 fod problemau cefn yn effeithio bron i 10% o’r boblogaeth, gyda’r risgiau yn cynyddu gydag oedran. Yn ôl Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch y DU, roedd 41% o'r holl salwch yn y gweithle yn 2015-16 yn anhwylderau cyhyrau, sy'n cynnwys poen cefn a chafodd tua 8.8 miliwn o ddiwrnodau gwaith eu colli yn yr un cyfnod oherwydd problemau cyhyrau.

Yn aml, nid yw poen cefn yn cael ei achosi gan unrhyw beth yn benodol ond gall bod yn actif helpu i'w atal. Mae hyn yn golygu y gall pobl sy'n treulio llawer o amser yn gyrru fod gyda mwy o risg.

Sut mae gyrru yn effeithio ar boen cefn?

Mae dau brif reswm pam fod gyrru yn effeithio ar eich cefn - ystum gwael a bod mewn sefyllfa sefydlog, am gyfnod estynedig.

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn dioddef o boen cefn ar ryw adeg yn eu bywyd, ond mae'r rhai sy'n tueddu i yrru am fwy na 4 awr y dydd yn rheolaidd gyda mwy o risg.

Mae camau ymarferol y gallwch eu cymryd i atal poen a difrod i’ch cefn wrth ddreifio:

  • Addaswch eich set yn ôl fel ei fod yn cysylltu â'ch cefn o'ch gwaelod i'ch ysgwyddau, tua 100 i 110 gradd. Bydd ei addasu yn rhy bell yn ôl yn rhwystro eich pen a'ch gwddf yn ei flaen. 
  • Symudwch yr olwyn llywio i fyny neu i lawr i'r safle a’r pellter mwyaf cyfforddus oddi wrth eich corff.  
  • Symudwch eich sedd ymlaen neu yn ôl fel bod eich penelinoedd tua 90 gradd neu ychydig yn fwy pan fydd eich dwylo ar yr olwyn. 
  • Sefydlwch eich pen ôl yr holl ffordd i gefn y sedd i gefnogi siâp 'S' naturiol yr asgwrn cefn ac addaswch eich sedd fel ei fod yn cefnogi eich coesau hyd at eich pengliniau.  
  • Addaswch eich “headrest” fel bod y rhan canol o gefn eich pen yn cwrdd â chanol y glustog pan fyddwch chi'n rhoi eich pen yn ôl 
  • Gosodwch eich drychau fel y gallwch chi eu gweld yn rhwydd heb straenio eich cefn neu'ch gwddf. 
  • Cymerwch egwyliau rheolaidd. Dylai pob gyrrwr anelu at gael egwyl bob dwy i dair awr, fel y gallwch symud eich cefn, eich cluniau a'ch pengliniau. Bydd hyd yn oed ychydig funudau o gerdded neu ymestyn yn gwella eich canolbwyntio ac yn gwneud gweddill eich taith yn fwy cyfforddus.  
  • Os yw'ch swydd hefyd yn cynnwys codi eitemau i mewn ac allan o'ch eich cerbyd, sicrhewch fod gwaelod eich cefn yn cael ei gadw'n syth a'ch bod yn plygu o'ch pengliniau. Bydd hyn yn lleihau'r straen ar eich cefn.

 

Mae'n bwysig cofio bod angen ymchwilio ymhellach i beth sy'n achosi poen cefn weithiau.


Yn wreiddiol, ymddangosodd yr erthygl hon ar AXA PPP Healthcare.