Beth i wneud os ydych angen gwneud hawliad am ollyngiad dŵr yn eich adeilad

Beth yw gollyngiad dŵr?

Byddai hawliad gollyngiad dŵr yn codi pan fydd niwed yn cael ei wneud i’ch eiddo o ganlyniad pibell yn byrstio neu foeler gwael, er enghraifft ac mae’n un o achosion mwyaf cyffredin difrod i eiddo. Ni fyddai’n berthnasol pe byddai dŵr yn gollwng i mewn i'ch eiddo drwy'r to.

Beth sydd yn a ddim yn cael ei gynnwys:

Yn ddibynnol ar yr amgylchiadau a'r geiriad polisi mae'n annhebygol y bydd cost atgyweirio’r bibell neu’r ffynhonnell ddŵr ei hun yn cael ei gynnwys yn eich polisi. Mae’n bwysig cofio fod yr yswiriant yn cynnwys gwarchodaeth ar gyfer yr adeilad neu’r cynnwys yn dilyn niwed yn deillio o ollyngiad dwr. Ni fydd y rhan fwyaf o yswirwyr yn cynnwys gwarchodaeth rhag dirywiad graddol - mae'r yswiriant ar gyfer difrod sydyn.

Cysylltwch â ni am werthusiad manwl o'ch polisi.

Cyflymu'r broses hawlio

Mae amser o'r hanfod wrth ddelio a hawliadau gollyngiad dŵr. Er mwyn i ni allu setlo’ch hawliad yn gyflym ac effeithiol, rydym angen cymaint o wybodaeth gennych chi cyn gynted â phosib. Yn yr un modd, mae gennych hawl i ddisgwyl rhai ymrwymiadau gan eich yswiriwr.

Yr hyn yr ydym angen gwybod

 • Pryd a ddarganfuwyd y gollyngiad/difrod, ble mae’r difrod, beth achosodd y difrod a pha mor hir y bu'n digwydd?  
 • A yw'r eiddo wedi'i feddiannu ac os na, pa bryd y cafodd ei feddiannu diwethaf?  
 • A yw'r gollyngiad wedi'i atal neu ei benodi? Os na, rhowch fanylion pam nad yw hyn yn bosibl.  
 • Rydym angen i chi roi arfarniad o'r difrod a achoswyd a pha mor ddrwg ydyw. 
 • Os oes gennych amcangyfrif am gost atgyweirio, rhowch wybod i ni.  
 • A ydych chi'n dal i allu byw yn yr adeilad neu a yw'r difrod wedi eich gorfodi i chi fyw mewn mannau eraill?  
 • Cyn y gollyngiad, a wnaed unrhyw waith diweddar yn yr adeilad neu yng nghyffiniau'r gollyngiad? Efallai y byddwn yn gallu adennill gan drydydd parti os ydynt wedi achosi'r gollyngiad, a fydd yn gwneud bywyd yn llawer haws i chi. 

 

Yn dibynnu ar yr atebion i'r cwestiynau uchod, efallai y bydd eich yswirwyr yn:

 • Cytuno ar ffigwr ar gyfer cost atgyweiriadau heb yr angen am amcangyfrif. 
 • Gwneud cais amcangyfrifon ar gyfer yr atgyweiriadau. 
 • Gofynnwch i un o'u syrfewyr i ymweld â chi i roi arweiniad arnoch drwy'r broses hawlio.  
 • Os nad yw’n bosib byw yn yr adeilad, gall y polisi dalu i chi aros mewn llety arall neu dalu am golled rhent. Fodd bynnag, nid yw bolisïau yn cynnwys yr amddiffyniad hwn felly siaradwch â ni am hyn wrth drefnu'r polisi. 

 

Beth nesaf?

Os ydych chi'n ansicr ynghylch unrhyw agwedd o’ch polisi a beth a fydd yn cael ei gwmpasu pe bai hawliad, cysylltwch â ni.

 

Ffynhonnell: https://www.axaconnect.co.uk/transparency-claims-signposting-escape-of-water.pdf