Camau i’w cymryd ar unwaith ar ôl taro anifail gyda'ch car

Boed yn y gwyllt neu ar y ffordd, yn anffodus mae yno ddigon o gyfleoedd i yrwyr wrthdaro gydag anifeiliaid.

Ond yn yr amgylchiadau hyn ac o safbwynt cyfreithiol nid yw’r gair anifail yn berthnasol i oll.

Pryd y dylech chi stopio?

Os ydych chi'n taro unrhyw un o'r canlynol, yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i chi stopio eich cerbyd, hysbysu'r heddlu ar unwaith, ac aros yn y lleoliad nes iddynt gyrraedd

  • Cŵn 
  • Ceffyl 
  • Asyn 
  • Mul 
  • Geifr 
  • Buwch 
  • Defaid 
  • Mochyn 

Ar gyfer cathod, ceirw, llwynogod, moch daear ac anifeiliaid eraill, mae'n syniad da adrodd am y digwyddiad am ddau reswm. Un, bydd yr heddlu yn debygol o gysylltu â'r awdurdod lleol i drefnu gwaredu ei gorff, a dau, os yw'n gath neu anifail anwes arall, bydd yn rhoi'r cyfle i chi roi gwybod i'w perchennog.

Cysylltwch â'r sefydliad achub bywyd gwyllt lleol os yw'n anifail gwyllt sydd dal yn fyw. Fel arall, gallwch chi fynd ag anifeiliaid domestig i'r milfeddyg agosaf.

Byddwch yn ofalus

Os rydych chi’n stopio, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hynny lle mae'n ddiogel. Byddwch yn ymwybodol y gall yr anifail a anafwyd ymddwyn yn ymosodol felly byddwch yn ofaluswrth fynd atynt.

Efallai na fydd hi'n ddiogel symud yr anifail allan o'r ffordd, felly dylech sefydlu ardal berygl i rybuddio traffig a chadw oddi ar y ffordd.

Er y gallwch chi helpu'r anifail trwy ei gadw'n gynnes ac yn sych, ni ddylech ei fwydo na rhoi unrhyw ddŵr iddynt gan y gallai hyn oedi triniaeth feddygol.

Cofnodi a chymryd lluniau Yn dibynnu ar natur y ddamwain, efallai y gallwch chi wneud hawliad ar eich yswiriant os bu difrod i'ch car neu os ydych wedi dioddef anaf.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd lluniau neu'n nodi'r amgylchiadau, gan gynnwys amser, lleoliad, a manylion unrhyw yrwyr eraill sy'n gysylltiedig â hwy neu dystion fel y gallwch chi fynd â'r wybodaeth hyn i'ch darparwr yswiriant os ydych chi'n gallu gwneud hawliad.