Dal i gadw eich allweddau o dan bot blodau?

Cyfrannodd camgymeriadau diogelwch cartref cyffredin i’r 55,824 o ladradau a adroddwyd yng Nghymru a Lloegr yn 2016. Dyma beth i BEIDIO gwneud…

Mewn ymgais i gadw ein cartrefi yn ddiogel, rydym yn gosod goleuadau diogelwch a chau ein cyrtens cyn mynd allan – felly pam yr ydym yn parhau i ddadwneud yr holl waith caled trwy adael set o allweddau sbâr y tu allan?

Mae bron i 30% o Brydeinwyr yn parhau i gadw allwedd wedi ei guddio y tu allan i’w cartref yn rheolaidd.

Byddai’n well gan ladron beidio tynnu sylw at eu hunain drwy dorri ffenestr os nad oes rhaid iddynt ac mae Cymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI) yn dweud fod lladron yn edrych o dan fatiau drws, potiau blodau, brics rhydd a biniau yn gyntaf.

A gyda byrgleriaethau yn cynyddu, nid yw’n werth ei risgio. Adroddwyd 55,824 o ladradau yng Nghymru a Lloegr yn 2016, 10% yn fwy na’r flwyddyn flaenorol, yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Yn ogystal â hynny, gall gadael eich goriad o dan fat drws neu unrhyw leoliad arall nad yw’n ddiogel annilysu eich yswiriant cartref, gan yn gadael chi heb daliad gan eich yswirwyr i dalu am eitemau a gollwyd.

Dywedodd llefarydd o AXA, “byddai y rhan fwyaf o gwmnïau yswiriant ddim ond yn talu am eitemau a gollwyd os gallant weld tystiolaeth fod rhywun wedi gorfodi eu ffordd i mewn i’ch cartref”.

Mae hawliadau yswiriant yn cael eu hasesu ar amgylchiadau unigol, felly, er y gall eich cais fod yn llwyddiannus yn dibynnu ar eich yswirwyr, gallai rowndiau o apeliadau achosi oedi i gael taliad – yn eich gadael allan o boced.

Ble ddylech chi adael eich allweddau?

Os yr ydych angen gadael eich allweddau i aelod o’r teulu neu ffrind, neu eisiau set sbâr rhag ofn y byddwch chi’n colli rhai eich hun, mae yna rhai opsiynau mwy diogel.

  • Gosodwch sêff ar gyfer allweddau 

Mae angen cod i agor sêff allweddau a gymeradwyir gan yr heddlu. Wedi eu sgriwio y tu allan i’ch tŷ, mae’r dyfeisiau hyn wedi cael eu profi’n egnïol – dywedwch wrth y bobl yr ydych yn ymddiried ynddynt beth yw'r cod, a newidiwch o yn rheolaidd.

  • Dewiswch glo smart 

Ar gael i’w prynu ar-lein, mae clo smart yn cael eu rheoli gan ap ffon symudol – ac yn cael gwared â’r angen am allwedd o gwbl. Bydd yn rhaid i chi adnewyddu cloeon eich tŷ i gyd, a gallwch roi mynediad i bobl yr ydych yn ymddiried ynddynt.

  • Ymddiriedwch eich cymdogion 

Os oes gennych gymydog dibynadwy neu ffrind cyfagos, gadewch set o allweddau sbâr gyda nhw rhag ofn bydd argyfwng.

A yw eich yswiriant cartref yn gyfoes? Gall adolygiad cyflym gan dîm cyfeillgar Tarian helpu i nodi unrhyw fylchau yn eich amddiffyniad.