“Dyma fydd y tro diwethaf y caiff elusennau eu hanwybyddu yn yr etholiad cyffredinol”

Dywedodd cadeirydd y Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol (NCVO), Peter Kellner, ym mis Rhagfyr fod y ffaith nad oedd unrhyw un o’r pleidiau gwleidyddol wedi dweud unrhyw beth ynglŷn â’r sector gwirfoddol yn ystod yr etholiad cyffredinol yn un o fethiant mwyaf y flwyddyn.

Yn ôl erthygl gan y Civil Society, wrth siarad yn ystod derbyniad Nadolig y NCVO a’r Grŵp Seneddol Holl-bleidiau am elusennau a gwirfoddoli ym mis Rhagfyr, dywedodd Kellner ei fod “yn benderfynol mai hwn oedd yr etholiad olaf nad oes gan unrhyw un o’r pleidiau unrhyw beth sylweddol i’w ddweud am weithreda'r sector wirfoddol,” drwy gyfeirio at yr etholiad cyffredinol y flwyddyn ddiwethaf.

Fe gymharodd y diffyg cydnabyddiaeth hwn gyda phwysigrwydd mudiadau gwirfoddol drwy gyfeirio at y trasiedi yn Nhwr Grenfell y digwyddodd ychydig ddyddiau ar ôl yr etholiad a pha mor sylweddol oedd rôl y trydydd sector yn yr achos hwn. Roedd yn credu fod y trychineb yma yn arddangosiad o pam fod y sector yma mor bwysig.

Dywedodd: ”Rwy’n credo y gallwn i fod yn falch iawn o’r hyn a gyflawnwyd gan ein sector a gobeithiaf trwy’r gwersi hynny, yn benodol o’r dyddiau ofnadwy hynny ac yn fwy cyffredinol, y gallwn berswadio'r holl bleidiau yn y blynyddoedd i ddod, beth bynnag yw eu huchelgeisiau ar gyfer y gwasanaeth iechyd, ar gyfer addysg, gofal cymdeithasol, llyfrgelloedd, ac ymladd yn erbyn trosedd, am beth bynnag, os ydynt yn adeiladu ar waith y gymdeithas sifil a gwaith ein sector a gwaith gwirfoddolwyr, eu bod yn mynd i fod yn llawer mwy tebygol o gyflawni eu nodau ehangach, i helpu creu cymdeithas well.”

Roedd Steve Reed, gweinidog cysgodol ar gyfer y gymdeithas sifil hefyd yn siarad yn y dderbynfa a gynhaliwyd yn Nhŷ'r Senedd. Dywedodd ei fod yn ofni fod y llywodraeth yn cael llawer yn anghywir, a'u bod wedi anwybyddu’r sector am rhy hir.

Dywedodd Reed fod y sefyllfa yn hyd yn oed gwaeth wrth siarad am y 58 adroddiad a ‘ysgrifennwyd’ gan yr ysgrifennydd Brexit David Davies am effaith Brexit ar sectorau allweddol y wlad, nid oedd y sector elusennol wedi ei gynnwys, ond mewn gwirionedd nid oedd yr adroddiadau hyd yn oed yn bodoli.

Fe fynegodd Reed ei siom nad oedd y llywodraeth wedi hyn yn oed smalio eu bod wedi gwneud adolygiad o effaith Brexit ar y sector elusennol. Mae o’n credu yn gryf fod hyn yn anghywir, yn enwedig pan mae’r diwydiant yn cyflogi 2 filiwn o bobl ac yn cyfrannu £12 biliwn i economi. Nid yw o’n deall, ynghyd a sawl un arall pam nad yw’r llywodraeth yn trin y sector gyda’r un parch y maent yn rhoi i eraill, yn enwedig gan gysidro'r holl waith da maent yn ei wneud. Aeth Reed ymlaen i ddweud na fydd y sector yn derbyn cael eu rhoi i’r ochr bellach.

Mae o hefyd yn credu, os na fydd y llywodraeth y dechrau gwrando ar y feirniadaeth y maent yn ei dderbyn, ni fyddant yn llwyddiannus, ac er mwyn bod yn llwyddiannus maent angen gwrando ag addasu.

Heb ddim amheuaeth, dylai’r sector elusennol fod yn ganolbwynt i’r llywodraeth gan gysidro ei bwysigrwydd yn natblygiad a chynaliadwyedd ein gwlad.

Ffynhonnell:Civil Society; https://www.civilsociety.co.uk/news/this-year-will-be-the-last-year-that-charities-are-left-out-of-the-general-election.html