Gall gyrru tra yr ydych wedi blino fod mor beryglus a gyrru tra yr ydych wedi meddwi

Dylai pawb fod yn ymwybodol o beryglon gyrru ar ôl yfed alcohol, ond nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli y gall yrru tra bo'n flinedig fod yr un mor beryglus. Cynhaliodd Aviva astudiaeth gydag arbenigwyr diogelwch i ddeall peryglon pob un.

Gyrru wedi meddwi

Siaradodd Aviva â Kevin Clinton, 'Pennaeth Diogelwch ar y Ffyrdd y Gymdeithas Frenhinol i Atal Damweiniau' am beryglon o yrru gydag alcohol yn eich system. Yn ôl Aviva, dywedodd fod "unrhyw faint o alcohol yn arafu adweithiau, yn amharu barn cyflymder a phellter, yn lleihau gweledigaeth, ac yn gallu gwneud gyrwyr yn rhy hyderus ac yn fwy tebygol o gymryd risgiau."

Mae'r arwyddion cyffredin sydd yn ymddangos fod rhywun yn gyrru o dan y dylanwad yn cynnwys eu bod yn gyrru ar gyflymder sy'n sylweddol is neu uwch na'r cyfyngiad cyflymder, efallai eu bod nhw'n teithio o ochr i ochr y ffordd, efallai na fyddant yn cofio troi eu goleuadau ymlaen pan fydd hi'n dywyll, yn taro gwahanol wrthrychau, modurwyr neu gerbydau eraill, a methu â stopio neu ddechrau ar amser neu yn gwneud yn gyflym iawn.

Mae 250 o farwolaethau yn cael eu hachosi pob blwyddyn yn y DU oherwydd gyrwyr meddw ac er gwaethaf hyn, mae 70,000 o yrwyr yn cael eu dal yn gyrru gydag alcohol yn eu system yn flynyddol (Aviva). Y gosb am yrru wedi meddwi yw hyd at "6 mis yn y carchar, dirwy anghyfyngedig, a gwaharddiad gyrru am o leiaf blwyddyn" (Clinton; Aviva). Wrth gwrs, os yw rhywun sy'n gyrru dan ddylanwad alcohol yn achosi marwolaeth person yn ychwanegol at ddirwy anghyfyngedig, gallent gael eu gwahardd rhag gyrru am 2 flynedd a gallant wynebu hyd at 14 mlynedd o garchar.

Gyrru'n flinedig

Cyfaddefodd dros hanner y bobl yn astudiaeth Aviva eu bod wedi cael trafferth i aros yn effro wrth yrru yn y gorffennol, a dywedodd 1 o bob 20, eu bod yn fwy tebygol o anwybyddu cyfyngiadau cyflymder a chyfreithiau traffig os maent wedi blino.

Dywedodd Clinton wrth Aviva, "bod y cyflymder y mae’n cymryd i wybodaeth gael ei brosesu yn cael ei leihau gan flinder. Gall ansawdd y broses o wneud penderfyniadau gael ei effeithio hefyd. "Mae angen canolbwyntio lot wrth yrru ac mae hyn yn anodd ei wneud pan fydd yn flinedig.

Mae'r arwyddion cyffredin sydd yn ymddangos fod rhywun yn rhy flinedig i yrru yn cynnwys dyfal gen, eu llygaid yn rholio ac efallai y bydd eu cyhyrau gwddf yn dechrau ymlacio, gall eu pen ddechrau disgyn, ac efallai y byddant yn dechrau swerfio ar hyn y lon, a gallant anwybyddu arwyddion ffyrdd.

Mae 20% o ddamweiniau ffyrdd mawr yn gysylltiedig â chysgu ac mae 40% o'r rhain yn cynnwys cerbydau masnachol. Mae'n 50% yn fwy tebygol o arwain at farwolaeth neu anaf difrifol os ydych yn gyrru pan yn flinedig ac mae 85% o ddamweiniau sy'n gysylltiedig â chysgu yn cynnwys gyrwyr gwrywaidd (Aviva). Dywedodd Clinton wrth Aviva y gallai gyrrwr fod yn flinedig fod yn ffactor sy'n cyfrannu at "hyd at chwarter damweiniau angheuol a difrifol".

Mae'r gosb am achosi damwain difrifol oherwydd blinder tu ôl i'r olwyn yn gallu bod yr un mor llym â'r rhai a achosir trwy yrru dan ddylanwad alcohol, mae'r ddau yn enghraifft o yrru peryglus gyda chosb uchafswm o hyd at 14 mlynedd o garchar.

Felly, nid yn unig y dylech chi alw am dacsi ar ôl ychydig o ddiodydd yn y dafarn, dylech hefyd ei ystyried os ydych chi'n teimlo'n rhy flinedig i fynd tu ôl i'r olwyn.

Ffynhonnel: https://www.aviva.co.uk/car-insurance/motor-advice/safe-driving/article/driving-tired-risky-driving-drunk/?cmp=sml-drivesafer-facebook-text-26062017----drunktireddrivingriskorg