Polisïau a Hawliadau Yswiriant Anarferol

Mae yswiriant yn cynnig blanced diogelwch hanfodol ar gyfer pob math o weithgareddau, boed yn gyrru eich car neu yn rhedeg eich busnes.

Ond, dros y blynyddoedd, mae cwmnïau yswiriant wedi cael gofynion i ddarparu amddiffyniad yn erbyn rhai amgylchiadau anarferol ac anghyffredin iawn. Dyma rai enghreifftiau:

  • Yswiriant yn erbyn cipiad gan estroniaid arallfydol 

Ydych chi’n credu fod bywyd ar blaned Mars neu unrhyw le arall heb law am y ddaear? Os felly, mae rhai cwmnïau yswiriant yn cynnig gwasanaeth sydd yn eich yswirio yn erbyn cipiad gan estron – er, byddai ceisio gwneud hawliad buasai sefyllfa o’r fath yn digwydd yn anodd!

Mae rhai darparwyr yswiriant hefyd yn yswirio’ch cartref yn erbyn ymosodiadau posibl ar y ddaear gan estroniaid, pe bai eich eiddo yn cael ei niweidio yn y broses.

  • Yswiriant Cenhedlu Difrycheulyd 

Fe ofynnodd yr Eglwys Gatholig i gwmni yswiriant i yswirio tair chwaer o’r Alban yn erbyn y posibilrwydd o gario mab Duw mewn genedigaeth morwyn.

Ac am gyfnod o amser, fe gytunodd yr yswirwyr. Rhoddodd y cwmni yswiriant yr holl bremiymau o £100 y flwyddyn i elusen, ond yn y pen draw, diddymwyd y polisi ganddynt.

  • Yswiriant Tai Arswydus 

Mae tai arswydus yn atyniadau poblogaidd i ddathlu Calan Gaeaf, yn enwedig yn yr UDA. Gall yswiriant gynnwys atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer ymwelwyr, sydd yn gwneud synnwyr, ac yn rhoi amddiffyniad yn erbyn cynhyrchion megis bwyd a diod os maent yn cael eu darparu.

A pha hawliadau sydd wedi cael eu gwneud? Roedd digwyddiad trychinebus mewn tŷ arswydus yn St Louis ble yn anffodus cafwyd person ifanc yn ei arddegau gydag asthma ymateb drwg i beiriannau niwl, ac arweiniodd hyn at hawliad am farwolaeth annheg.

  • Yswiriant Gwobr Twll-mewn-un 

Mae twrnameintiau golff elusennol yn aml yn cynnig gwobrau drud megis llawer o arian neu gar crand os bydd rhywun yn gallu taro pêl golff i mewn i’r twll mewn un cyfle. Yn yr achos bod rhywun yn wirioneddol llwyddo i gael twll mewn un, bydd trefnwyr y digwyddiadau hyn yn aml yn amddiffyn eu hunain gydag yswiriant indemniad gwobr.

Ac oherwydd y tebygolrwydd isel iawn y byddai rhywun yn ennill, cafodd gwobr cystadleuaeth werth $1 miliwn ei yswirio am ddim ond $300 mewn un achos.

  • Yswiriant ar gyfer Ymosodiad gan ‘Zombies’ 

Ers cryn dipyn o amser nawr, mae pobl wedi bod yn honni fod apocalyps ‘zombi’ ar fin digwydd, ac mae’n debyg mai nhw fydd y rhai fydd yn chwerthin pe bai’n digwydd. Er bod y rhan fwyaf ohonom ni’n brysur gyda’n bywyd bob dydd, mae rhai pobl wedi prynu yswiriant arbenigol – a werthwyd gan Lloyds Llundain. Mae’r yswiriant yn eu hamddiffyn rhag ymosodiadau gan ‘vampires’, ‘werewolves’ a ‘zombies’.

Yr anfantais? Nid yw’n amlwg pwy fydd o gwmpas i brosesu’r hawliad pe bai ymasodiad yn digwydd!

P'un a ydych eisiau yswiriant arferol, neu eisiau ein herio gyda rhywbeth anghyffredin, cysylltwch â Tarian drwy ffonio ni ar 01286 677 787 neu anfon e-bost i tarian@tariancyf.co.uk