Sut y gall elusennau elwa o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn blatfform buddiol ac effeithiol i elusennau gyfathrebu ac ymgysylltu â chefnogwyr, a byddai’n annoeth i elusennau anwybyddu’r cyfle hwn.

Yn ôl y Guardian, dangosodd arolwg fod elusennau wedi dyblu nifer eu cefnogwyr ar brif sianeli cyfryngau cymdeithasol yn y flwyddyn ddiwethaf. Fodd bynnag, er gwaethaf ei fanteision, mae nifer o elusennau yn gweld cyfryngau cymdeithasol yn ofidus, ac felly’n ei osgoi.

Mae’r trydydd sector yn araf pan ddaw i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol o’i gymharu â busnesau masnachol, ac fe’u hanogir i ddefnyddio dulliau masnachol sefydledig i gael y mwyaf allan ohonynt.

Mae sefydliadau elusennol yn dibynnu ar gefnogaeth a chyllid gan y cyhoedd ac felly maent angen defnyddio pob dull posib i ddod mewn cyswllt gyda’r cyhoedd yn cynnwys cefnogwyr presennol a rhai posib a gwirfoddolwyr. Cyfryngau cymdeithasol yw un o’r prif ddulliau o wneud hyn ac mae’n ffordd wych o rannu enghreifftiau o waith llwyddiannus eich elusen ac yr effaith y mae eich gwaith yn ei gael. Bydd hyn yn arwain at fwy o gefnogwyr, rhoddion ac yn y blaen. Mae cyfryngau cymdeithasol yn ddull hyd yn oed yn well i gysylltu â chefnogwyr iau gyda’r Guardian yn datgan fod 80% o bobl 18 i 24 oed a 73% o bobl 25 i 34 oed yn ddefnyddwyr Facebook a Twitter.

Dylai elusennau ystyried yn ofalus am yr hyn y maent eisiau ei gyflawni a phwy y maent eisiau fel eu cynulleidfa wrth gynllunio eu hymgyrch a phenderfynu pa sianeli y maent yn mynd i’w defnyddio gan fod gwahanol sianeli gyda chynulleidfa wahanol. Er enghraifft mae safleoedd megis LinkedIn gyda chynulleidfa broffesiynol, a Facebook gyda chynulleidfa ehangach ac iau.

Nid yw cael tudalen cyfryngau cymdeithasol yn unig yn ddigon, os ydych chi am iddi fod yn effeithiol, byddwch angen cysylltu â'ch cefnogwyr a rhyngweithio â nhw. Dylwch hefyd sicrhau fod eich cyfryngau cymdeithasol yn berthnasol drwy rannu cynnwys defnyddiol a diddorol, bod yn weithgar a diweddaru eich gwybodaeth yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfredol.

Hysbysebu

Nid yw defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn golygu fod yn rhaid i elusennau roi’r gorau i ddefnyddio sianeli marchnata traddodiadol megis cylchgronau, teledu a phost uniongyrchol, ond gall gynnig manteision nad yw sianeli eraill yn eu cynnig.

Un o’r manteision yw bod cyfryngau cymdeithasol yn rhoi’r cyfle i chi gyfathrebu gyda nifer uchel o gefnogwyr yn unigol.

Dylech annog cefnogwyr i rannu'ch cynnwys sy'n rhoi cynulleidfa ehangach hyd yn oed i chi yn ogystal ag ysgrifennu eu cynnwys eu hunain am ddigwyddiadau neu brosiectau yr oeddent wedi'u cynnwys i gyflwyno'r elfen bersonol a chymunedol. Bydd cael y rhai sy'n eich cefnogi chi yn cymeradwyo'ch sefydliad i'w cydnabod yn llawer mwy pwerus a gwerthfawr nag unrhyw beth sy'n dod o'r sefydliad.

Mae'n cymryd amser ac mae'n rhaid ichi gael amynedd ond mae'n gyfle rhy dda i'w golli a bydd o fudd i'ch sefydliad chi.

Mae byrddau sylwadau, fforymau, sylwadau Facebook a thweets yn rhoi’r cyfle i chi gael barn ac adborth gan bobl yn ogystal â chael ymgysylltiad gweithredol buddiol â chefnogwyr cyfredol a phosib. Mae hyn yn rhoi’r cyfle i’r rhai sy’n dymuno cysylltu â chi yn uniongyrchol i wneud hynny.

Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i chi wneud cysylltiadau emosiynol gyda’r defnydd o ddelweddau a fideos. Byddai'r rhain yn cael y mwyaf o adwaith ac mae’n bosib eu defnyddio i ddod a’ch gwaith yn fyw a’i ddangos mewn modd gweladwy. Mae’r math yma o gynnwys yn fwy tebygol o gael pobl i gymryd rhan yn hytrach na ddim ond ysgrifen gan fod pobl yn gallu gweld y gwahaniaeth mae eich gwaith yn ei wneud sydd yn aml yn arwain at fwy o roddion.

Defnyddiwch hanesion i ddangos eich ymdrechion yn dod yn fyw a dangos pa wahaniaeth y gall rhoddion ei wneud mewn termau gweledol.

Dylech annog eich cefnogwyr i rannu’ch cynnwys ac fel canlyniad bydd eich cynulleidfa yn ehangach. Dylech hefyd ofyn iddynt ysgrifennu eu cynnwys eu hunain am ddigwyddiadau neu brosiectau y maent wedi cymryd rhan ynddynt i gyflwyno’r elfen bersonol. Bydd cael y rhai sy’n eich cefnogi chi yn eich cymeradwyo a’ch cydnabod yn llawer mwy pwerus a gwerthfawr na rhywbeth sy’n dod gan y sefydliad ei hun.

Mae’n cymryd amser ac mae’n rhaid i chi gael amynedd, ond mae’n gyfle rhy dda i’w golli.

Ffynhonnell: The Guardian; https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2013/feb/28/charities-social-media