Y 4 dylanwad mwyaf ar brisiau tai y DU yn ystod y 5 mlynedd nesaf

Credai 40% o'r rhai a ofynnwyd mewn arolwg gan fenthyciwr cyllid eiddo, LendInvest y byddai'r economi genedlaethol yn cael yr effaith fwyaf ar y farchnad, ac roedd 24% yn credu y byddai datblygiadau gwleidyddol, fel Brexit, yn cael effaith.

Y prinder mewn cyflenwad tai oedd pryder 20% o'r ymatebwyr, ac roedd 16% yn canolbwyntio ar oblygiadau datblygiadau trafnidiaeth allweddol, gan gynnwys HS2 a Crossrail.

Teimlodd Cyfarwyddwr Datblygu LendInvest, Steve Larkin, fod y canlyniadau'n dangos agwedd gadarnhaol tuag at ddyfodol y farchnad dai: "Mae'n wych gweld bod y genhedlaeth nesaf o adeiladwyr tai bach a chanolig yn hyderus ynglŷn â rhagolygon y farchnad dai yn y dyfodol agos. Yn nodweddiadol, efallai y byddwn yn disgwyl gweld mwy o amheuaeth neu bryder ynghylch effaith Brexit ar y farchnad. Yn yr un modd, prinder cyflenwad yw'r trosedd confensiynol ar gyfer gwthio prisiau tai i fyny." Meddai.

"Yn naturiol mae'n rhaid i ni aros i weld sut mae datblygiadau economaidd a gwleidyddol y flwyddyn neu ddwy nesaf yn datblygu. Ond ar hyn o bryd, mae'n galonogol gweld y datblygwyr yn cymryd persbectif mor newydd ar y farchnad"

Prif ffactorau sy’n cael effaith ar brisiau tai

Yn ôl arolwg LendInvest:

1. Yr economi

2. Datblygiadau gwleidyddol

3. Prinder cyflenwi

4. Isadeiledd cenedlaethol