Y Llywodraeth yn cyhoeddi "Bil car di yrrwr" - ond pwy sy'n talu os caiff cerbydau eu hacio?

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi Mesur Cerbydau Awtomatig a Thrydan (AEV Bill), a gynlluniwyd i gefnogi’r defnydd o gerbydau trydan a chreu deddfwriaeth ynghylch technoleg sy’n cael ei ddatblygu ynghylch ceir di yrrwr.

Mae’r mesur yn cael ei adolygu gan aelodau seneddol. Ar hyn o bryd, mae arbenigwyr yn cael y cyfle i gyflwyno eu pryderon i’r pwyllgor. Mae cynghorwyr yn y diwydiant wedi mynegi pryderon ynghylch pwy fyddai’n talu’r costau pe bai damwain yn digwydd, gyda phreifatrwydd a hyfforddiant gyrwyr hefyd yn cael eu cwestiynu.

Pwy sy’n atebol os mae ceir di yrrwr yn cael eu hacio?

Mae’r Bil AEV yn gobeithio sicrhau y bydd holl unigolion sydd mewn damweiniau ceir di yrrwr yn cael eu gwarchod gan gwmnïau yswiriant, yn hytrach na gyrwyr unigol a pherchnogion fydd yn gorfod talu. Bydd ysgrifennydd y wladwriaeth ar gyfer cludiant, Chris Grayling yn gobeithio y bydd ceir di yrrwr yn cael eu defnyddio erbyn 2021.

Ond rhybuddiodd academyddion cyfreithiol o Brifysgol Exeter y byddai’n bosib na fyddai “mass hack scenario”, ble byddai grŵp o’r un math o geir yn cael hacio yn cael eu hamddiffyn gan yswirwyr. Mae’r dryswch yn deillio o eiriad y mesur sy’n ynghylch atebolrwydd difrod i eiddo ar gyfer “unrhyw un ddamwain”. Mae atebolrwydd wedi gohirio datblygiad ceir di yrrwr ers hir, yn enwedig pan ddaw i’r cyfnod trosiannol pan fydd gyrwyr yn parhau i fod yn gyfrifol am gerbyd yn gyfreithiol hyd yn oed pan na fyddent o dan eu rheolaeth.

A yw arbenigwyr yn poeni am unrhyw beth arall?

Dywedodd Neil Greig, cyfarwyddwr polisi ac ymchwil Sefydliad y Modurwyr Uwch, wrth y pwyllgor y dylai gweithgynhyrchwyr ceir fod yn gyfrifol am hyfforddi gyrwyr wrth weithredu ceir annibynnol.

“Mae hyn yn hynod o bwysig mewn byd lle mae uwchraddiadau meddalwedd yn gallu cael eu cymhwyso o bell – efallai y bydd gan y car yr ydych wedi’i barcio gyda’r nos gydag ystod eang o swyddogaethau newydd wedi’i ychwanegu erbyn y bora”, eglurodd.

Mae’r diweddariadau meddalwedd diwifr hyn hefyd wedi cael eu craffu, gydag arbenigwyr diogelwch yn rhybuddio y gall gwneuthur neu hyd yn oed ysbiwyr rhyngwladol fanteisio ar ddata sensitif am gwsmeriaid, gyrwyr neu gerbydau. Er na ddylai’r cyhoedd yn gyffredinol yn rhy bryderus, gall hyn rhoi cerbydau’r Weinyddiaeth Amddiffyn a cherbydau sy’n cael eu rhentu mewn perygl.

Beth mae'r bil yn ei ddweud am gerbydau trydan?

Yn ogystal â thrafod atebolrwydd ceir di yrrwr, mae’r mesur yn cynnig newidiadau i brofiad defnyddwyr ynghylch ceir trydan. Byddai’r ddeddf newydd yn ei gwneud hi’n ofynnol i fannau chargeio cyhoeddus fod yn gyffredinol ynghylch taliadau a’r math o blwg, i arbed y drafferth o orfod darganfod plwg sy’n berthnasol i gar penodol i’r defnyddwyr ac y gallant ddefnyddio unrhyw fan 'chargeio'.

Byddai'r bil hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i weithredwyr gyhoeddi lleoliad pob pwynt, ei oriau gweithredu, yr opsiynau codi tâl a thaliadau sydd ar gael ac a yw'n gweithio, i leihau "pryder amrywiol". Yn y pen draw, byddai'n ofynnol i bob manwerthwr tanwydd mawr fel gorsafoedd gwasanaeth traffyrdd ddarparu pwyntiau 'chargeio'.

Roedd Cymdeithas Siopau Cyfleustodau yn gwrthwynebu'r cymal hwn, gan awgrymu y dylid rhoi cymhellion i aelodau'r blaenoron fuddsoddi yn yr isadeiledd. "Mae'n costio oddeutu £ 50,000 a £ 60,000 i osod pwyntiau codi cerbydau trydan ac mae hyn yn dibynnu'n drwm ar y safle tanwydd presennol gallu a chysylltiad â'r Grid Cenedlaethol ", meddai.

 

 

Ffynhonnell: brokernetworkmarketing.co.uk/toolbox/content-library/government-publishes-driverless-car-bill-pays-vehicles-hacked