Ydi eich cartref wedi ei warchod yn erbyn difrod llifogydd?

Gall ddifrod llifogydd fod yn ddrud i’w trwsio gyda’r gost o sychu, trwsio ac adfer eich eiddo, trwsio neu ail brynu eitemau sydd wedi’u difrodi yn ogystal â chostau llety tra nad yw’n bosib i chi aros yn eich cartref. Dyna pam mae’n hanfodol fod gennych chi bolisi yswiriant fydd yn eich arbed rhag rhestr hir o gostau ac yn amddiffyn eich cartref rhag niwed llifogydd.

Dyma rywfaint o gamau y gallwch eu cymryd i amddiffyn eich cartref rhag difrod llifogydd:

 • Bagiau tywod hunan-ymledu:Nid yw’r dyluniadau diweddaraf yn defnyddio tywod, ond gallan amsugno cymaint â 13 litr o ddŵr mewn 5 munud. 
 • Cynnal a gwella systemau draenio y cynlluniwyd i symud dŵr llifogydd i ffwrdd. 
 • Creu system rwystro o gwmpas eich cartref i helpu ailgyfeirio llif y dŵr i ffwrdd. 
 • Rhowch eich eitemau gwerthfawr ar silffoedd uchel 
 • Hongian eich teledu ac offer trydanol eraill megis systemau clywedol oddi ar waliau yn hytrach na’u gosod ar unedau. 
 • Gallwch brynu bordau sgertin sy’n gallu gwrthsefyll dŵr 
 • Gallwch brynu pympiau a’u gosod o dan y llawr i gael gwared o ddŵr llifogydd 
 • Diogelu waliau trwy ddefnyddio plastr calch neu creu system ddraenio mewn waliau ceudod 
 • Defnyddio teils yn hytrach na charpedi fel llawr a fydd yn gwrthsefyll difrod dwr ac yn haws i’w glanhau a’u trwsio 
 • Bydd drysau a fframiau ffenestri synthetig neu gwyr yn gwrthsefyll difrod dŵr 
 • Dewiswch ddeunyddiau sy’n gallu gwrthsefyll dŵr megis dur, plastig neu bren solid ar gyfer dodrefn a ffitiadau ar gyfer eich cegin ac ystafelloedd ymolchi 
 • Codwch socedi trydan fel eu bod o leiaf 1 metr yn uwch na lefel y llawr a sicrhewch nad oes wifrau ar neu yn is na lefel y llawr 

Mae’r camau yn helpu lleihau'r perygl o lifogydd ond ni fyddant y 100% effeithiol os bydd yno ormod o ddŵr. Felly, sicrhewch fod eich cartref wedi ei yswirio bob amser.