Ydych chi angen yswiriant GAP?

Mae lladrad cerbydau wedi cynyddu 30% yn y flwyddyn ddiwethaf ac mae £384,000 o geir ar gyfartaledd yn cael eu tynnu oddi ar y lon oherwydd difrod yn flynyddol yn y DU. Gydag achosion fel hyn yn cynyddu, mae’n bwysig fod modurwyr yn deall beth mae eu hyswiriant modur yn ei gynnwys.

Fel arfer, ddim ond y swm y mae’r car werth ar adeg y digwyddiad bydd eich cwmni yswiriant yn talu fel iawndal, sy’n debygol o fod yn llawer iawn llai na’r swm y talwyd am y car pan oedd yn newydd sbon - yn ôl yr AA, gall ceir newydd golli hyd at 40% o’u gwerth ar ôl eu blwyddyn gyntaf a 60% yn y 3 flwyddyn gyntaf.

Beth yw yswiriant GAP?

Mae yswiriant GAP yn eich amddiffyn pan fyddwch yn gwneud hawliad yswiriant ac yn derbyn taliad sy’n llai na’r swm y daloch chi am y car pan ddaru chi ei brynu – bydd yswiriant GAP yn talu’r gwahaniaeth i chi ac yn eich arbed rhag colli arian.

Mae’n gysylltiedig yn bennaf â cheir newydd, ond mae’n bosib prynu yswiriant GAP ar gyfer ceir ail law sydd o dan saith oed – os mae’n hyn na saith oed mae’r car yn cael ei ystyried yn hen a ni fydd cwmnïau yswiriant yn talu am y GAP.

Pam rydych angen yswiriant GAP?

Amcangyfrif fod 20% o berchnogion ceir sydd yn cael eu dwyn neu eu difrodi gyda nifer o flynyddoedd ar ôl o gontract cyllid neu gytundeb llogi. Os dyma yw’r achos, mae’n bosib y byddwch yn gorfod talu am gerbyd nad oes gennych chi mwyach. A phe baech wedi talu am y cerbyd yn gyflawn yn barod, byddwch allan o boced yn sylweddol. Yn y ddau senario, mae’n bosib na fyddwch yn gallu fforddio prynu car tebyg, newydd. Byddai polisi yswiriant GAP yn atal y sefyllfaoedd hyn rhag ddigwydd.

Tri phrif fath o yswiriant GAP:

  • Iawndal yn hafal i'ch anfoneb 

Mae'r math hwn o amddiffyniad yn talu'r gwahaniaeth rhwng uchafswm yr iawndal gan eich yswirwyr a'r union bris a dalwyd gennych am y car.

  • Dychwelyd i werth 

Mae hyn yn talu'r gwahaniaeth rhwng taliad uchaf eich yswiriwr a gwerth y car pan oedd yn newydd.

  • Gwarchodaeth car newydd 

Mae'r math hwn o amddiffyniad wedi'i anelu at berchnogion ceir a brynodd eu car yn ail law a mae'n talu'r gwahaniaeth rhwng cyfanswm y golled yswiriant a'r gost o brynu car newydd o'r un model.

Mae amrywiaeth eraill o'r yswiriant GAP yn cynnwys amddiffyniad i glirio'ch dyledion sy'n ddyledus os ydych wedi prynu car gyda benthyciad, neu os ydych wedi ymrwymo i gontract llogi sy'n eich gadael chi gydag ymrwymiadau ariannol eithriadol.

Does dim rhaid i chi brynu yswiriant GAP gan werthwr ceir. Mae yna nifer o gwmnïau arbenigol a all ddarparu gwarchodaeth. Cysylltwch â Tarian am fwy o wybodaeth am sut y gallwn eich helpu chi.