Yswiriant Teithio

Efallai ein bod yn cymryd yn ganiataol na fydd angen i ni ofidio am unrhyw beth yn ystod ein cyfnod mewn gwlad dramor, wedi'r cyfan, dyna ddiben y rhan fwyaf o deithiau.  Ond nid yw hyn yn newid y ffaith bod sicrwydd cartref yn gallu teimlo'n bell iawn i ffwrdd yn sydyn iawn os bydd rhywbeth yn mynd o'i le pan fyddwch i ffwrdd.  Nid oes yn rhaid i chi fod mewn sefyllfa o'r fath os bydd ein tîm yn Tarian wedi trefnu Yswiriant Teithio ar eich rhan. 

Mae modd i'r rhai dros 50 oed, y rhai y mae ganddynt gyflyrau meddygol ar hyn o bryd, teuluoedd, anturiaethwyr a myfyrwyr fwynhau teithio gan wybod bod ganddynt Yswiriant Teithio sy'n berthnasol iddyn nhw. 

Ni fydd cyngor a chymorth arbenigol fyth yn bell i ffwrdd ble bynnag y byddwch yn y byd os byddwch yn cael problem, gan bod llinell gymorth 24 awr ar gael.  Cyn gynted ag y byddwch yn cysylltu, bydd ein tîm ymroddedig yn gwneud gwaith diflino i sicrhau bod unrhyw gyfyng-gyngor y byddwch yn ei wynebu yn cael ei ddatrys cyn gynted ag y bo modd, boed hynny yn basbort sydd wedi mynd ar goll neu'n gostau meddygol yn dilyn anaf sgïo.  

Mae cymaint o ddewisiadau ar gael i chi fel teithiwr, fel rhywun sy'n hoffi mynd ar wyliau byr i wahanol ddinasoedd neu fel rhywun sy'n hoffi mynd ar wyliau mwy traddodiadol, os ydych yn mynd i ffwrdd sawl gwaith y flwyddyn ac os oes angen polisi teithio blynyddol arnoch, neu sicrwydd un taith.  

Mae'n cynghorwyr yn dymuno rhoi gwybod i chi am y dewisiadau hyn, cyn eich cynghori a chreu polisi sydd fwyaf addas i chi gyda chynhyrchion gan ystod eang o yswirwyr.

Mae gwybod bod Tarian yn gofalu am ein polisïau yswiriant yn golygu bod gennyf un beth yn llai i ofidio amdano, ac mae modd i mi fwrw ymlaen gyda'r gwaith o redeg fy musnes.  Maent yn gwrtais ac o gymorth, ac maent bob amser yn chwilio am y cynnig gorau i ni heb gyfaddawdu ar y sicrwydd.

Tudur Williams, T W Williams & Son Ltd, Pwllheli