Elusennau A’r Sector Di-elw

Cymryd yr amser i wrando ar yr hyn sydd ei angen ar eich elusen

O ran rheoli’r risgiau sy’n wynebu elusennau, mae’n bwysig sicrhau bod strategaeth iechyd a diogelwch gadarn ar waith gan eich busnes. Mae’n hanfodol hefyd bod y sefydliad yn glynu wrth yr arferion gorau o ran adnoddau dynol.

 

Deallwn fod anghenion elusennau llai yn amrywio i rai sefydliadau mwy. Er enghraifft, yn aml mae gan elusennau mwy, risgiau mwy cymhleth megis gofalu am wirfoddolwyr a rheoli cyllidebau mawr. Byddwn yn cymryd yr amser i ddeall eich elusen cyn gweithio gyda chi i ddod o hyd i’r gwarchodaeth cywir. P’un a ydych chi yn y sectorau gofal neu addysg, Amgueddfa, yn y celfyddydau neu’n elusen gymunedol leol, gallwn ddod o hyd i bolisi i chi sy’n diwallu eich anghenion.

 

Ein tȋm profiadol yn deall y risgiau unigryw y mae’r rhai yn y sector elusennol yn agored iddynt. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i sicrwydd cynhwysfawr i amddiffyn eich busnes, rheoli eich cyllidebau a chael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl reoliadau diweddaraf a bennwyd gan y Comisiwn Elusennau.

Film & TV page hero image

Gallwn gynnig gwasanaeth i’r sectorau isod:

Iechyd / Meddygol

Cymdeithasol

Crefyddol

Amgylchedd & Chadwraeth

Anabledd

Grwpiau Cymuedol

Anifeiliaid

Pobl hŷn 

Film & TV page hero image

Gwarchodaeth hanfodol ar gyfer elusennau

 

Mae yswiriant atebolrwydd cyflogwyr yn ofyniad cyfreithiol ar gyfer unrhyw elusen sydd â chyflogeion neu wirfoddolwyr. Os yw unigolyn wedi’i anafu neu’n mynd yn sâl o ganlyniad i weithio i chi, bydd hyn yn eich cwmpasu yn erbyn y costau cyfreithiol sy’n deillio o hynny.

 

Os yw eich elusen yn ymgysylltu ag aelodau o’r cyhoedd mewn unrhyw ffordd, yna mae yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn gwbl rhaid. Bydd hyn yn eich amddiffyn rhag pe bai aelod o’r cyhoedd yn cael ei anafu neu’n dioddef colled o ganlyniad i weithgareddau eich elusen.

CYSYLLTU Â NI

Cynhyrchion cysylltiedig		
Motor teaser image

Yswiriant Modur

Home insurance hero image

Yswiriant Cartref

Travel teaser image

Yswiriant Teithio